ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: เกียรติดำรงค์ นามสกุล: ปลอยปลา
วันเดือนปีเกิด: 21 มีนาคม พ.ศ. 2530
สถาที่เกิด: รพ.ราชบุรี
ส่วนสูง/น้ำหนัก: 178 ซ.ม./63 ก.ก. การศึกษา
-มัธยม: โรงเรียนส่วนผึ้งวิทยา
-มหาวิทยาลัย(ป.ตรี):คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา
อาหารโปรด: ทุกอย่าง
สีที่ชอบ: เหลือง ฟ้า ชมพู
แนวดนตรีที่ชอบ: ทุกแนว
ศิลปินในดวงใจ: วงโปเตโต้
คติประจำใจ: Tomorrow Never Die

รายชื่อและ URL ของนักศึกษาฝึกงาน 2/2551
http://offpeerapat.blogspot.com/ นายพีรพัฒน์ คงสบาย
http://banktechn0.blogspot.com/ นายเกียรติดำรงค์ ปลอยปลาhttp://sportphuwadon.blogspot.com/ นายภูวดล แก้วแดง
http://auntechno07.blogspot.com/ นายภาณุ คูเจริญทรัพย์
http://ballking69.blogspot.com/ นาย สาธิต รอดอยู่
http://auttechnobung.blogspot.com/ นายอรรถพร เฟื่องมา
http://offtechno.blogspot.com/ นายอนุโลม พราหมณ์เลิศ
http://sanghnung.blogspot.com/ นายสุริยา วราห์คำ
http://looknokkai.blogspot.com/ ลูกนก ทองเงิน

รายงานผลการฝึกงานขอรับ
งานวันนี้ที่ได้ทำมี ทำ Blog เรื่องที่ต้องทำส่งอาจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

ข้อปฎิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฎิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลา
ที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน
และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศก์

โรงพยาบาลราชบุรี
1.หน่วยงานโรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรีฝ่ายเวทนิทัศนโสตทัศนูปกรณ์
2.ปรัชญาวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เป็นเครือข่ายขริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อประชาชน(ประชาชนมีส่วนร่วมคิด,ทำ,สนับสนุน)3.อำนาจหน้าที่หน่วยงานโรงพยาบาลราชบุรี.มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

พันธกิจ
1. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพทุกระดับแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตอำเภอเมืองราชบุรี
2. พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลราชบุรี ให้สามารถบริการสุขภาพระดับตติยภูมิชั้นสูง ได้อย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 6 และ 7
3. ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4.จำนวนบุคลากรบุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี ประกอบไปด้วยแพทย์ 129 คนทันตแพทย์ 9 คนเภสัชกร 28 คนพยาบาลทุกระดับ 623 คนนักรังสีการแพทย์ 2 คนนักกายภาพบำบัด 7 คนนักเทคนิคการแพทย์ 13 คนนักสังคมสงเคราะห์ 5 คนบุคลากรอื่นๆ 122 คน
5.ยุทธศาสตร์
1. บริการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
3. พัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพดี
4. เพิ่มคุณภาพของระบบงานมุ่งสู่มาตรฐานการบริการสุขภาพ
5. พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับงานและสามารถสร้างนวัตกรรม
6.ค่านิยมสามัคคี พัฒนา เมตตา เพื่อประชาชน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นพ. ธนินทร์ พันธุเตชะ

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551